FNP 11 SC5 1v1

SoulCalibur V, psn
140704
1 / 161 / 81 / 4Semi-finalFinalWinner
Langrie
Langrie
Langrie
Langrie   >   Brandon
Brandon
Brandon
Brandon   >   Insignis
Insignis
Arfarij Regro
Langrie   <   Arfarij Regro
Rocollaron
Rocollaron
Arfarij Regro
Rocollaron   <   Arfarij Regro
Sly
Arfarij Regro
Sly   <   Arfarij Regro
Arfarij Regro
Agrovein669
Arfarij Regro   <   Agrovein669
QuanShung
QuanShung
LEV 77
QuanShung   <   LEV 77
LEV 77
LEV 77
Agrovein669
LEV 77   <   Agrovein669
Idu-sensei
Idu-sensei
Agrovein669
Idu-sensei   <   Agrovein669
Agrovein669
Agrovein669
Agrovein669   >   Tarot
Tarot
lolnoob
Agrovein669   <   lolnoob
DocImpostor
NightDante
DocImpostor   <   NightDante
NightDante
romazek
NightDante   <   romazek
romazek
romazek
romazek   >   TONY JAA
TONY JAA
Thaemar
romazek   <   Thaemar
Spirit
Thaemar
Spirit   <   Thaemar
Thaemar
Thaemar
Thaemar   >   hazuki1983
hazuki1983
hazuki1983
lolnoob
Thaemar   <   lolnoob
Luxero
Luxero
Luxero
Luxero   >   DoomHasYou
DoomHasYou
DoomHasYou
DoomHasYou   >   Tigra_Spartan
Tigra_Spartan
lolnoob
Luxero   <   lolnoob
degQ
lolnoob
degQ   <   lolnoob
lolnoob
lolnoob
lolnoob   >   Konten
Konten
Konten
Konten   >   Shatalkir
Shatalkir
Arfarij Regro
Arfarij Regro
Arfarij Regro   >   Thaemar
Thaemar


Created by JJudge