Fighting Day

Mortal Kombat 9, Moscow
08.07.2012 14:00:00

Group 1

 21cmVasya_rogovFidoskinArisDocentSmoke23
21cm 0 : 1
Vasya_rogov   >   21cm
0 : 1
Fidoskin   >   21cm
0 : 1
Aris   >   21cm
0 : 1
Docent   >   21cm
0 : 1
Smoke23   >   21cm
Vasya_rogov1 : 0
Vasya_rogov   >   21cm
 0 : 1
Vasya_rogov   <   Fidoskin
0 : 1
Vasya_rogov   <   Aris
0 : 1
Vasya_rogov   <   Docent
0 : 1
Vasya_rogov   <   Smoke23
Fidoskin1 : 0
Fidoskin   >   21cm
1 : 0
Vasya_rogov   <   Fidoskin
 0 : 1
Aris   >   Fidoskin
0 : 1
Fidoskin   <   Docent
0 : 1
Fidoskin   <   Smoke23
Aris1 : 0
Aris   >   21cm
1 : 0
Vasya_rogov   <   Aris
1 : 0
Aris   >   Fidoskin
 1 : 0
Aris   >   Docent
1 : 0
Aris   >   Smoke23
Docent1 : 0
Docent   >   21cm
1 : 0
Vasya_rogov   <   Docent
1 : 0
Fidoskin   <   Docent
0 : 1
Aris   >   Docent
 1 : 0
Smoke23   <   Docent
Smoke231 : 0
Smoke23   >   21cm
1 : 0
Vasya_rogov   <   Smoke23
1 : 0
Fidoskin   <   Smoke23
0 : 1
Aris   >   Smoke23
0 : 1
Smoke23   <   Docent
 

Statistics
W/L/TPoints
Aris5/0/010
Docent4/1/08
Smoke233/2/06
Fidoskin2/3/04
Vasya_rogov1/4/02
21cm0/5/00

Qualified:
  1. Aris
  2. Docent
  3. Smoke23
  4. Fidoskin

Group 2

 JustObserverLegendaMummerahNoname_mscwKingushaInsignis
JustObserver 1 : 0
Legenda   <   JustObserver
0 : 1
JustObserver   <   Mummerah
0 : 1
JustObserver   <   Noname_mscw
1 : 0
Kingusha   <   JustObserver
0 : 1
Insignis   >   JustObserver
Legenda0 : 1
Legenda   <   JustObserver
 0 : 1
Legenda   <   Mummerah
0 : 1
Legenda   <   Noname_mscw
0 : 1
Kingusha   >   Legenda
0 : 1
Insignis   >   Legenda
Mummerah1 : 0
JustObserver   <   Mummerah
1 : 0
Legenda   <   Mummerah
 1 : 0
Noname_mscw   <   Mummerah
0 : 1
Kingusha   >   Mummerah
1 : 0
Insignis   <   Mummerah
Noname_mscw1 : 0
JustObserver   <   Noname_mscw
1 : 0
Legenda   <   Noname_mscw
0 : 1
Noname_mscw   <   Mummerah
 0 : 1
Kingusha   >   Noname_mscw
0 : 1
Insignis   >   Noname_mscw
Kingusha0 : 1
Kingusha   <   JustObserver
1 : 0
Kingusha   >   Legenda
1 : 0
Kingusha   >   Mummerah
1 : 0
Kingusha   >   Noname_mscw
 1 : 0
Insignis   <   Kingusha
Insignis1 : 0
Insignis   >   JustObserver
1 : 0
Insignis   >   Legenda
0 : 1
Insignis   <   Mummerah
1 : 0
Insignis   >   Noname_mscw
0 : 1
Insignis   <   Kingusha
 

Statistics
W/L/TPoints
Mummerah4/1/08
Kingusha4/1/08
Insignis3/2/06
JustObserver2/3/04
Noname_mscw2/3/04
Legenda0/5/00

Qualified:
  1. Mummerah
  2. Kingusha
  3. Insignis
  4. JustObserver

Play-Off

1 / 4Semi-finalFinalSuper-FinalWinnerSuper-FinalFinal #2Final #1Semi-final #2Semi-final #1
Fidoskin
Docent
Fidoskin   <   Docent
Fidoskin
DocentJustObserver
Fidoskin   <   JustObserver
Kingusha
Docent   <   Kingusha
Mummerah
JustObserver   <   Mummerah
JustObserverMummerah
Kingusha
JustObserver   <   Kingusha
Mummerah
Mummerah   >   Smoke23
JustObserver
KingushaMummerah
Mummerah   >   Insignis
Smoke23
Kingusha   <   Smoke23
Mummerah
Smoke23   <   Mummerah
Mummerah
Mummerah   >   Kingusha
MummerahKingusha
Mummerah
Mummerah   >   Aris
Aris
ArisInsignis
Aris   <   Insignis
Smoke23
Mummerah   <   Smoke23
Insignis
Insignis   >   Docent
InsignisDocent
Smoke23
Insignis   <   Smoke23
Insignis
Smoke23


Created by JJudge