30.04.12 Krasnoyarsk Tk6 1v1

Tekken 6, kryr
120430
1 / 321 / 161 / 81 / 4ПолуфиналФиналСупер-финалПобедительСупер-финалФинал #2Финал #1Полуфинал #2Полуфинал #11 / 4 #21 / 4 #11 / 8 #21 / 8 #11 / 16 #21 / 16 #1
Gokudera
Gokudera
Tensai
Gokudera   <   Tensai
Anton
Anton
Tensai
TensaiLuffy
Anton   <   Luffy
Tensai
Tensai   >   Colt
Colt
Luffy   <   Colt
LuffyColt
Black star
Luffy   <   Black star
Luffy
Black starLuffy
Colt
Black star   <   Colt
Luffy
Luffy   >   Ayzeek
ColtAyzeek
Colt
Colt
Colt   >   Zef
Tensai
Tensai   >   Benya
Colt
Colt   >   Airwolf
ZefAirwolf
Zef
КрасиваяПопа
Zef
Zef   >   SinonDelacor
rasHeek
КрасиваяПопа   <   rasHeek
КрасиваяПопаrasHeek
SinonDelacor
КрасиваяПопа   <   SinonDelacor
КрасиваяПопа
SinonDelacorrasHeek
rasHeek   >   Honerude
Benya
Zef   <   Benya
Zef
rasHeek   <   Zef
BenyaZef
Benya
Benya   >   Bounce
Bounce
BounceBounce
Benya
Benya   >   Ronel
Honerude
Bounce   <   Honerude
RonelHonerude
Ronel
Colt
Colt   >   Neji
Kampaiii
Tensai   <   Kampaiii
Colt
Colt   >   Tensai
Tensai
Kamoi
Kamoi
Mello
Kamoi   <   Mello
Neji
Neji
Mello
MelloNeji
Neji   >   PeedoBear
Kampaiii
Mello   <   Kampaiii
Neji
Neji   >   Mello
SkaterMello
Skater
Kampaiii
Skater   <   Kampaiii
PeedoBear
PeedoBear
Kampaiii
KampaiiiNeji
Neji   >   Alitals
Kampaiii
Kampaiii   >   Zeus
Neji
Neji   >   Baron
ZeusBaron
Zeus
Zeus
Zeus   >   Pupok
Такеши
Такеши
Pupok
PupokAlitals
Такеши   <   Alitals
Zeus
Zeus   >   Beha
Alitals
Alitals   >   Beha
Beha
Ace
Ace
Beha
Ace   <   Beha
Alitals
Alitals
BehaID-747
BehaColt
Colt   >   Юлиус
ID-747
Kampaiii   <   ID-747
ID-747
ID-747   >   Kampaiii
Kampaiii
Colt   <   Kampaiii
Kampaiii
Alitals
AlitalsLucci
Botanidze
Alitals   <   Botanidze
Ace
Lucci   <   Ace
BotanidzeAce
Botanidze
Botanidze   >   Lucci
Lucci
LucciAce
Ace   >   Enel
Baron
Botanidze   <   Baron
Botanidze
Ace   <   Botanidze
Botanidze
Такеши
ТакешиEnel
Baron
Такеши   <   Baron
Enel
Enel   >   Pupok
EnelPupok
Baron
Enel   <   Baron
Enel
BaronBotanidze
Botanidze   >   sat0ri
ID-747
Baron   <   ID-747
Botanidze
Botanidze   >   Zeus
PeedoBearZeus
PeedoBear
ID-747
PeedoBear   <   ID-747
Skater
ID-747Skater
ID-747
Skater
Skater   >   Kamoi
ID-747
ID-747   >   sat0ri
sat0ri
Skater   <   sat0ri
sat0ri
sat0ri
sat0ri
sat0ri
sat0ri   >   Neji
Kamoi
NejiKamoi
Neji
Botanidze
Botanidze   >   kira
ID-747
ID-747   >   Юлиус
Юлиус
Botanidze   <   Юлиус
Юлиус
Honerude
Honerude
Ворон
Honerude   <   Ворон
Ronel
ВоронRonel
Ворон
SinonDelacor
Ronel   <   SinonDelacor
Airwolf
Ворон   <   Airwolf
SinonDelacor
SinonDelacor   >   Ворон
KitoranВорон
rasHeek
Kitoran   <   rasHeek
Kitoran
rasHeekKitoran
Kitoran   >   Fong
Airwolf
rasHeek   <   Airwolf
SinonDelacor
Kitoran   <   SinonDelacor
AirwolfSinonDelacor
Airwolf
Airwolf   >   Fong
Fong
Fongkira
SinonDelacor   <   kira
Юлиус
Airwolf   <   Юлиус
kira
kira   >   Benya
YokodzunaBenya
kira
Yokodzuna   <   kira
Yokodzuna
kiraYokodzuna
kira
kira   >   Ayzeek
Black star
Yokodzuna   <   Black star
AyzeekBlack star
Ayzeek
Black star
Black star   >   Gokudera
Юлиус
kira   <   Юлиус
kira
Black star   <   kira
kira
Юлиус
Юлиус
Юлиус
Юлиус   >   Anton
Gokudera
AntonGokudera
Anton


Created by JJudge