25.03.07 NNovgorod SC3 1v1

Soul Calibur 3, nino
070325
1 / 81 / 4Semi-finalFinalSuper-FinalWinnerSuper-FinalFinal #2Final #1Semi-final #2Semi-final #11 / 4 #21 / 4 #1
LeoLann
LeoLann
LeoLann   >   Zik
Zik
ZikKenichi Kitsune
Zik   <   Kenichi Kitsune
LeoLann
LeoLann   >   Grom
Kenichi Kitsune
Kenichi Kitsune   >   AlexNN
Kenichi KitsuneAlexNN
Grom
Kenichi Kitsune   <   Grom
Kenichi Kitsune
GromKenichi Kitsune
Kenichi Kitsune   >   Sheep Hunter
LeoLann
LeoLann   >   Terachi
Terachi
Kenichi Kitsune   <   Terachi
TerachiTerachi
Terachi
Terachi   >   Last Angel
Last Angel
Last AngelPashka
Last Angel   <   Pashka
Terachi
Terachi   >   Axl Bomber
Sheep Hunter
Pashka   <   Sheep Hunter
Axl BomberSheep Hunter
Axl Bomber
Axl Bomber   >   Pashka
B1ade
LeoLann   <   B1ade
Pashka
PashkaGrom
Terachi   <   Grom
B1ade
LeoLann   <   B1ade
LeoLann
B1ade   <   LeoLann
LeoLann
Grom   <   LeoLann
I wanna sleepLeoLann
B1ade
I wanna sleep   <   B1ade
I wanna sleep
B1adeJack_NN
I wanna sleep   <   Jack_NN
B1ade
B1ade   >   Sheep Hunter
Jack_NN
Jack_NN   >   Axl Bomber
Jack_NNAxl Bomber
Sheep Hunter
Jack_NN   <   Sheep Hunter
Jack_NN
Sheep HunterGrom
Jack_NN   <   Grom
B1ade
B1ade   >   Lyalya
Grom
Grom   >   Lyalya
AlexNNLyalya
AlexNN
AlexNN   >   Avatar
Avatar
AvatarArashi
Avatar   <   Arashi
Lyalya
AlexNN   <   Lyalya
Grom
Arashi   <   Grom
ArashiGrom
Lyalya
Arashi   <   Lyalya
Arashi
Lyalya


Created by JJudge