23.04.06 StPeterburg SC3 1v1

Soul Calibur 3, spbg
060423
1 / 81 / 4Semi-finalFinalSuper-FinalWinnerSuper-FinalFinal #2Final #1Semi-final #2Semi-final #11 / 4 #21 / 4 #1
Geroin
Rikimaru
Geroin   <   Rikimaru
Geroin
RikimaruLis
Geroin   <   Lis
Toto
Rikimaru   <   Toto
Lis
Lis   >   VED
LisVED
Toto
Lis   <   Toto
Lis
TotoLis
Lis   >   VitaNeoSnake
Toto
Toto   >   Amfitamin
Amfitamin
Lis   <   Amfitamin
NaduvnoiAmfitamin
Ulan
Naduvnoi   <   Ulan
Naduvnoi
UlanVitaNeoSnake
Naduvnoi   <   VitaNeoSnake
Amfitamin
Ulan   <   Amfitamin
VitaNeoSnake
VitaNeoSnake   >   Raven
VitaNeoSnakeRaven
Amfitamin
VitaNeoSnake   <   Amfitamin
DarkVitaNeoSnake
AmfitaminRikimaru
Amfitamin   <   Rikimaru
Dark
Toto   <   Dark
Dark
Dark   >   Toto
Toto
Rikimaru   <   Toto
KokainToto
Raven
Kokain   <   Raven
Kokain
RavenKokain
Kokain   >   Slayer Moon
Dark
Raven   <   Dark
Kokain
Kokain   >   Ulan
Slayer MoonUlan
Dark
Slayer Moon   <   Dark
Slayer Moon
DarkRikimaru
Kokain   <   Rikimaru
Dark
Dark   >   BaGhash
Rikimaru
Rikimaru   >   BaGhash
BaGhash
BaGhash
BaGhash
BaGhash
BaGhash   >   VED
Rikimaru
Rikimaru
VED
VED


Created by JJudge