30.07.06 StPeterburg SC3 1v1

Soul Calibur 3, spbg
060730
1 / 81 / 4Semi-finalFinalSuper-FinalWinnerSuper-FinalFinal #2Final #1Semi-final #2Semi-final #11 / 4 #21 / 4 #1
SINeMAN
Toto
SINeMAN   <   Toto
SINeMAN
TotoSINeMAN
SINeMAN   >   OverKilL.
Toto
Toto   >   Rikimaru
RvK
SINeMAN   <   RvK
RikimaruRvK
Rikimaru
Rikimaru   >   OverKilL.
OverKilL.
OverKilL.RvK
RvK   >   LMN
Toto
Toto   >   Z Man
Z Man
RvK   <   Z Man
Li ToZ Man
Z Man
Li To   <   Z Man
Li To
Z ManLi To
Z Man
Z Man   >   Naduvnoi
LMN
Li To   <   LMN
NaduvnoiLMN
NaduvnoiToto
Z Man
Z Man   >   Gop-Stop
Toto
Toto   >   Dark
Toto
Toto   >   Dark
Dark
Z Man   <   Dark
DarkDark
Dark
Dark
Dark   >   LMN
Naduvnoi
LMNNaduvnoi
LMN
Rikimaru
Naduvnoi   <   Rikimaru
Dark
Dark   >   Gop-Stop
Gop-Stop
Rikimaru   <   Gop-Stop
Gop-StopGop-Stop
Gop-Stop
Gop-Stop
Gop-Stop   >   RvK
Rikimaru
RvKRikimaru
RvK


Created by JJudge