12.11.06 StPeterburg SC3 1v1

Soul Calibur 3, spbg
061112
1 / 81 / 4Semi-finalFinalSuper-FinalWinnerSuper-FinalFinal #2Final #1Semi-final #2Semi-final #11 / 4 #21 / 4 #1
Zelel
VitaNeoSnake
Zelel   <   VitaNeoSnake
Zelel
VitaNeoSnakeLMN
Zelel   <   LMN
Neuromancer
VitaNeoSnake   <   Neuromancer
LMN
LMN   >   Lex_spbg
NeuromancerLex_spbg
Neuromancer
Neuromancer   >   LMN
LMN
LMNDark
LMN   <   Dark
Toto
Neuromancer   <   Toto
Dark
Dark   >   Neuromancer
TotoNeuromancer
Toto
Toto   >   Dark
Dark
DarkDark
Toto
Toto   >   Ulan
Dark
Dark   >   SINeMAN
 SINeMAN
Ulan Toto 
UlanDark
Dark   >   Zlodey
Toto
Toto   >   Rikimaru
Toto
Toto   >   Dark
Dark
Dark   >   Rikimaru
DariusRikimaru
SINeMAN
Darius   <   SINeMAN
Darius
SINeMANRaven
Darius   <   Raven
Zlodey
SINeMAN   <   Zlodey
Raven
Raven   >   Ulan
RavenUlan
Zlodey
Raven   <   Zlodey
Raven
ZlodeyRaven
Raven   >   VitaNeoSnake
Rikimaru
Zlodey   <   Rikimaru
Zlodey
Raven   <   Zlodey
Lex_spbgZlodey
Lex_spbg
Lex_spbg   >   Naduvnoi
Naduvnoi
NaduvnoiOverKilL.
Naduvnoi   <   OverKilL.
Rikimaru
Lex_spbg   <   Rikimaru
VitaNeoSnake
OverKilL.   <   VitaNeoSnake
OverKilL.VitaNeoSnake
Rikimaru
OverKilL.   <   Rikimaru
OverKilL.
Rikimaru


Created by JJudge