18.11.06 StPeterburg SC3 1v1

Soul Calibur 3, spbg
061118
1 / 4Semi-finalFinalSuper-FinalWinnerSuper-FinalFinal #2Final #1Semi-final #2Semi-final #1
Naduvnoi
OverKilL.
Naduvnoi   <   OverKilL.
Naduvnoi
OverKilL.VitaNeoSnake
Naduvnoi   <   VitaNeoSnake
Neuromancer
OverKilL.   <   Neuromancer
Toto
VitaNeoSnake   <   Toto
VitaNeoSnakeToto
Neuromancer
VitaNeoSnake   <   Neuromancer
RikimaruVitaNeoSnake
NeuromancerToto
Toto   >   Ulan
Rikimaru
Neuromancer   <   Rikimaru
Rikimaru
Rikimaru   >   Toto
Toto
Toto   >   Neuromancer
UlanNeuromancer
Toto
Ulan   <   Toto
Ulan
TotoUlan
Rikimaru
Toto   <   Rikimaru
Ulan
Ulan   >   OverKilL.
OverKilL.
Rikimaru
Rikimaru


Created by JJudge