13.11.05 StPeterburg SC3 1v1

Soul Calibur 3, spbg
051113
1 / 81 / 4Semi-finalFinalSuper-FinalWinnerSuper-FinalFinal #2Final #1Semi-final #2Semi-final #11 / 4 #21 / 4 #1
Nergal
lp_nord
Nergal   <   lp_nord
Nergal
lp_nordNergal
Nergal   >   OverKilL.
Zlodey
lp_nord   <   Zlodey
Naduvnoi
Nergal   <   Naduvnoi
OverKilL.Naduvnoi
Zlodey
OverKilL.   <   Zlodey
OverKilL.
ZlodeyBaGhash
Naduvnoi   <   BaGhash
Zlodey
Zlodey   >   rocky
rocky
BaGhash   <   rocky
rockyrocky
rocky
rocky   >   Toto
Toto
TotoToto
Toto   >   Lis
rocky
rocky   >   Sexy Boy
BaGhash
Toto   <   BaGhash
Sexy BoyBaGhash
Sexy Boy
Sexy Boy   >   Lis
ZlodeyLis
LisSexy Boy
rocky   <   Sexy Boy
Zlodey
Zlodey   >   Dark
Zlodey
Zlodey   >   Dark
Dark
Sexy Boy   <   Dark
ERASERDark
ERASER
ERASER   >   VED
VED
VEDVED
ERASER
ERASER   >   BaGhash
Sexy Boy
VED   <   Sexy Boy
Sexy Boy
BaGhash
BaGhashSexy Boy
Sexy Boy   >   lp_nord
Dark
ERASER   <   Dark
Sexy Boy
Sexy Boy   >   ERASER
ERASER
Naduvnoi
Naduvnoi
Dark
Naduvnoi   <   Dark
lp_nord
lp_nord
Dark
Dark


Created by JJudge