25.12.05 StPeterburg SC3 1v1

Soul Calibur 3, spbg
051225
1 / 81 / 4Semi-finalFinalSuper-FinalWinnerSuper-FinalFinal #2Final #1Semi-final #2Semi-final #11 / 4 #21 / 4 #1
VitaNeoSnake
VitaNeoSnake
VitaNeoSnake   >   Rikimaru
Rikimaru
RikimaruRikimaru
Rikimaru   >   Raven
lp_nord
VitaNeoSnake   <   lp_nord
Rikimaru
Rikimaru   >   Slayer Moon
RavenSlayer Moon
lp_nord
Raven   <   lp_nord
Raven
lp_nordERASER
Rikimaru   <   ERASER
lp_nord
lp_nord   >   Zlodey
ERASER
ERASER   >   Zlodey
ERASERZlodey
Zlodey
ERASER   <   Zlodey
ERASER
ZlodeyERASER
Zlodey
Zlodey   >   Stan
ERASER
ERASER   >   Lis
Lis
StanDark
Dark   >   lp_nord
StanERASER
ERASER   >   VitaNeoSnake
lp_nord
lp_nord   >   Dark
Dark
lp_nord   <   Dark
Dark
ERASER   <   Dark
Dark
VED
VED
VED
VED   >   Lis
Stan
Stan
Lis
LisVitaNeoSnake
Stan   <   VitaNeoSnake
Dark
VED   <   Dark
VitaNeoSnake
VitaNeoSnake   >   VED
VED
Dark
Dark
Dark
Dark   >   Slayer Moon
VitaNeoSnake
VitaNeoSnake
Slayer Moon
Slayer Moon


Created by JJudge